Geschillenbemiddeling en deskundigenrapportage

Steeds vaker zien we daken die functioneel tekortschieten. Dit geldt voor zowel nieuwbouw als renovatie. En in toenemende mate worden opdrachtgevers geconfronteerd met werk dat afwijkt van wat er is aangeboden en contractueel overeengekomen. Zo kunnen geschillen ontstaan. 

Onze diensten op het gebied van deskundigenrapportage en geschillenbemiddeling verrichten wij aan gebouweigenaren en -beheerders en met regelmat op verzoek van rechterlijke instanties.

Onafhankelijk en objectief

Dakbestek kan u als onafhankelijke deskundige of bemiddelaar bijstaan of adviseren in een geschil over daken. Wij brengen constructies, afwijkingen en tekortkomingen helder in kaart en toetsen de bevindingen aan:
• Wet- en regelgeving.
• Bouwbesluit.
• Beoordelingsrichtlijnen.
• Verwerkingsvoorschriften.
• Aanbieding en opdracht.

In een uitgebreide expertiserapportage vindt u de aangetroffen situatie, bevindingen, conclusies, oplossingsrichtingen en aanbevelingen.